Giữa tối đêm rằm

Giữa tối đêm rằm

Thúy Hường

4/2/2013

Giữa tối đêm rằm

Giữa tối cái đêm, hôm ả… dằm, lá cái sáng..răng..ư…xuống
Sáng cả cái đêm, hôm rằm
Nửa đêm tang tình về sáng, Nửa đêm lý tính về sáng
Để răng bằng cái ngọn cây tre, là anh có yêu em
Cho chọn có một bề, a la hứ hối hừ, a là hứ hồi hư
Để em tang tình chờ đợi, Để em lý tình chờ đợi
Để bóng răng là em chịu sầu, là cái bối tương tư
Một nhịp có mấy đôi ba cầu, a là hư ối hừ, a là hư hời hư
Bắc Nam tang tình đôi ngả, Bắc Nam lý tình đôi ba ngả
Để chịu sầu là cái đôi ba nơi, là cái con chim khôn
Chết mệt có mấy về mồi, a là hư ối hừ, a là hư hời hư
Người khôn tang tình chết mệt, người khôn lý tình chết mệt
Để mấy nhời, nhời nhỏ to, là cái bến sông kia
Có lúc, có mấy nhờ à đò, a là hư ối hừ, a là hư hời hư
Giữa tối cái đêm, hôm ả… dằm, lá cái sáng..răng..ư…xuống
Sáng cả cái đêm, hôm rằm
Nửa đêm tang tình về sáng, Nửa đêm lý tính về sáng
Để răng bằng cái ngọn cây tre, là anh có yêu em
Cho chọn có một bề, a la hứ ối hừ, a là hứ hời hư

Video khác